WORLD GK IN ASSAMESE LANGUAGE

WORLD GK IN ASSAMESE LANGUAGE

WORLD GK IN ASSAMESE LANGUAGE প্ৰশ্ন ১। পৃথিৱী নিজৰ অক্ষত কিমান হেলনীয়া? উত্তৰ:- ২৩:৩০। প্ৰশ্ন ২। সৌৰজগতৰ একমাত্ৰ কোনটো গ্ৰহৰ …

Read more